Monetaria moneta

White to yellow with green or gold ring

Details
Category

Invertebrates

Genus

Monetaria

Species

moneta